Chào mừng quý khách đến với website mua sắm trực tuyến NaHaVan.Com. Dưới đây là điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ:

Các Điều khoản dịch vụ được cập nhật lần cuối vào ngày 06 tháng 10 năm 2023

1. Giới thiệu

NAHAVAN (“website”, “NaHaVan.Com”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) vận hành trang web https://nahavan.com.

Các Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ này áp dụng cho trang web này và cho các giao dịch liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của NAHAVAN. Bạn có thể bị ràng buộc bởi các hợp đồng bổ sung liên quan đến mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn nhận được từ chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các hợp đồng bổ sung mâu thuẫn với bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này, thì các điều khoản trong các hợp đồng bổ sung đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

2. Ràng buộc

Bằng cách đăng ký, truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ được nêu dưới đây. Việc sử dụng đơn thuần trang web này có nghĩa là hiểu biết và chấp nhận các Điều khoản và điều kiện này. Trong một số trường hợp cụ thể, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn đồng ý rõ ràng.

3. Truyền thông điện tử

Bằng cách sử dụng trang web này hoặc liên lạc với chúng tôi bằng phương tiện điện tử, bạn đồng ý và thừa nhận rằng NAHAVAN có thể liên lạc với bạn bằng phương tiện điện tử trên trang web của chúng tôi hoặc bằng cách gửi email cho bạn và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn thỏa mãn bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về mặt điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở yêu cầu rằng các thông tin liên lạc đó phải được lập thành văn bản.

4. Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi sở hữu và kiểm soát tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong trang web cũng như dữ liệu, thông tin và các tài nguyên khác được hiển thị bởi hoặc có thể truy cập được trong trang web.

5. Bản tin

Bất kể những điều đã nói ở trên, bạn có thể chuyển tiếp bản tin của NAHAVAN ở dạng điện tử cho những người khác có thể quan tâm đến việc truy cập trang web của chúng tôi.

6. Tài sản của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các siêu liên kết hoặc các tham chiếu khác đến các trang web của bên khác. Chúng tôi không theo dõi hoặc xem xét nội dung của các trang web của bên khác được liên kết đến từ trang web này. Các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các trang web khác phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện dịch vụ hiện hành của các bên thứ ba đó. Các ý kiến ​​được bày tỏ hoặc tài liệu xuất hiện trên các trang web đó không nhất thiết phải được chúng tôi chia sẻ hoặc xác nhận.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin bảo mật hoặc nội dung không mong muốn nào của các trang web này. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng các trang web này và mọi dịch vụ của bên thứ ba có liên quan. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào, do việc bạn tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

7. Sử dụng có trách nhiệm

Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý chỉ sử dụng nó cho các mục đích đã định và được cho phép bởi các Điều khoản này, bất kỳ hợp đồng bổ sung nào với chúng tôi cũng như các luật, quy định hiện hành cũng như các thông lệ trực tuyến và nguyên tắc ngành được chấp nhận chung. 

Bạn không được sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi để sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm (hoặc được liên kết với) phần mềm máy tính độc hại; sử dụng dữ liệu được thu thập từ trang web của chúng tôi cho bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào hoặc tiến hành bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu tự động hoặc có hệ thống nào trên hoặc liên quan đến trang web của chúng tôi.

Nghiêm cấm việc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web hoặc cản trở hiệu suất, tính khả dụng hoặc khả năng truy cập của trang web và các hoạt động bất hợp pháp.

8. Đăng ký

Bạn có thể đăng ký một tài khoản với trang web của chúng tôi. Trong quá trình này, bạn có thể được yêu cầu chọn một mật khẩu. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho mật khẩu và thông tin tài khoản của bạn, đồng thời bạn đồng ý không chia sẻ mật khẩu, thông tin tài khoản hoặc quyền truy cập an toàn vào trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi với bất kỳ người nào khác. Bạn không được cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng tài khoản của bạn để truy cập trang web vì bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn có trách nhiệm tự thay đổi thông tin đó hoặc thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn biết mật khẩu của mình bị tiết lộ.

9. Nội dung do bạn đăng

Chúng tôi có thể cung cấp nhiều công cụ giao tiếp mở khác nhau trên trang web của mình, chẳng hạn như bình luận trên blog, bài đăng trên blog, diễn đàn, bảng tin, xếp hạng và đánh giá cũng như các dịch vụ truyền thông xã hội khác nhau. Chúng tôi có thể không sàng lọc hoặc giám sát tất cả nội dung mà bạn hoặc những người khác có thể chia sẻ hoặc gửi trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xem xét nội dung và giám sát tất cả việc sử dụng và hoạt động trên trang web của chúng tôi, đồng thời xóa hoặc từ chối bất kỳ nội dung nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Bằng cách đăng thông tin hoặc sử dụng bất kỳ công cụ giao tiếp mở nào như đã đề cập, bạn đồng ý rằng nội dung của bạn sẽ tuân thủ các Điều khoản dịch vụ này và không được là bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền hợp pháp của bất kỳ người nào.

10. Gửi ý tưởng

Bạn không nên gửi bất kỳ ý tưởng, phát minh, tác phẩm nào của tác giả hoặc thông tin khác có thể được coi là tài sản trí tuệ của riêng bạn mà bạn muốn trình bày cho chúng tôi trừ khi chúng tôi đã ký thỏa thuận về tài sản trí tuệ hoặc thỏa thuận không tiết lộ. Nếu bạn tiết lộ cho chúng tôi mà không có thỏa thuận bằng văn bản như vậy, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, lưu trữ, điều chỉnh, xuất bản, dịch và phân phối nội dung của bạn trên bất kỳ phương tiện truyền thông hiện tại hoặc tương lai nào.

11. Chấm dứt sử dụng

Chúng tôi có thể theo quyết định riêng của mình, bất cứ lúc nào sửa đổi hoặc ngừng truy cập tạm thời hoặc vĩnh viễn vào trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào trên đó. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc bất kỳ nội dung nào mà bạn có thể đã chia sẻ trên trang web. Bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường hoặc khoản thanh toán nào khác, ngay cả khi một số tính năng, cài đặt và/hoặc bất kỳ nội dung nào bạn đã đóng góp hoặc dựa vào, bị mất vĩnh viễn. Bạn không được phá vỡ hoặc bỏ qua, hoặc cố gắng phá vỡ hoặc bỏ qua, bất kỳ biện pháp hạn chế truy cập nào trên trang web của chúng tôi.

12. Bảo hành và trách nhiệm pháp lý

Không nội dung nào trong phần này sẽ giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ bảo đảm nào được luật pháp ngụ ý rằng việc hạn chế hoặc loại trừ sẽ là bất hợp pháp. Trang web này và tất cả nội dung trên trang web được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn” và có thể bao gồm các điểm không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Chúng tôi từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, đối với tính khả dụng, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của Nội dung. Chúng tôi không đảm bảo rằng: trang web này hoặc nội dung của chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; trang web này sẽ có sẵn trên cơ sở không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Các quy định sau đây của phần này sẽ áp dụng trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép và sẽ không giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bất kỳ vấn đề nào mà việc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi là trái pháp luật hoặc bất hợp pháp. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào (bao gồm mọi thiệt hại do mất lợi nhuận hoặc doanh thu, mất hoặc hỏng dữ liệu, phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu, hoặc mất mát hoặc tổn hại đến tài sản hoặc dữ liệu) do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào gây ra. Phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

Trừ khi bất kỳ hợp đồng bổ sung nào quy định rõ ràng khác, trách nhiệm pháp lý tối đa của chúng tôi đối với bạn đối với mọi thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web hoặc bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được tiếp thị hoặc bán thông qua trang web, bất kể hình thức hành động pháp lý áp đặt trách nhiệm pháp lý ( cho dù trong hợp đồng, sự công bằng, sơ suất, hành vi cố ý, hành vi sai trái hay nói cách khác) sẽ được giới hạn ở tổng giá mà bạn đã trả cho chúng tôi để mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó hoặc sử dụng trang web. Giới hạn đó sẽ được áp dụng tổng thể cho tất cả các khiếu nại, hành động và nguyên nhân hành động của bạn thuộc mọi loại và bản chất.

13. Quyền riêng tư

Để truy cập trang web và/hoặc các dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định về bản thân như một phần của quy trình đăng ký. Bạn đồng ý rằng mọi thông tin bạn cung cấp sẽ luôn chính xác, đúng và cập nhật. Chúng tôi đã phát triển một chính sách để giải quyết mọi lo ngại về quyền riêng tư mà bạn có thể có. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách bảo mật và Chính sách cookie của chúng tôi .

15. Hạn chế xuất khẩu / Tuân thủ pháp luật

Truy cập vào trang web từ các vùng lãnh thổ hoặc quốc gia nơi Nội dung hoặc việc mua các sản phẩm hoặc Dịch vụ được bán trên trang web là bất hợp pháp đều bị cấm. Bạn không được sử dụng trang web này nếu vi phạm luật và quy định xuất khẩu của Việt Nam.

16. Tiếp thị liên kết 

Thông qua Trang web này, chúng tôi có thể tham gia tiếp thị liên kết, theo đó chúng tôi nhận được một tỷ lệ phần trăm hoặc hoa hồng khi bán các dịch vụ hoặc sản phẩm trên hoặc thông qua trang web này. Chúng tôi cũng có thể chấp nhận tài trợ, môi giới hoặc các hình thức thù lao quảng cáo khác từ các doanh nghiệp. Việc tiết lộ này nhằm mục đích tuân thủ các yêu cầu pháp lý về tiếp thị và quảng cáo có thể áp dụng.

17. Nhiệm vụ

Bạn không được chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản và điều kiện này, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Mọi chuyển nhượng có mục đích vi phạm Mục này sẽ không có hiệu lực.

18. Vi phạm các Điều khoản dịch vụ này

Không ảnh hưởng đến các quyền khác của chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này, nếu bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này theo bất kỳ cách nào, chúng tôi có thể thực hiện hành động mà chúng tôi cho là phù hợp để giải quyết vi phạm, bao gồm đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn quyền truy cập của bạn vào trang web, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn để yêu cầu họ chặn quyền truy cập của bạn vào trang web và/hoặc bắt đầu hành động pháp lý chống lại bạn.

19. Trường hợp bất khả kháng

Ngoại trừ các nghĩa vụ thanh toán tiền dưới đây, việc một trong hai bên chậm trễ, không thực hiện hoặc không thực hiện hoặc tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào của mình dưới đây sẽ không bị coi là vi phạm các Điều khoản dịch vụ này trong khoảng thời gian chậm trễ, không thực hiện hoặc thiếu sót phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của bên đó.

20. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi vô hại, khỏi và chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất và chi phí liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản và điều kiện này cũng như luật hiện hành, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư. Bạn sẽ nhanh chóng hoàn trả cho chúng tôi những thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn liên quan đến hoặc phát sinh từ những khiếu nại đó.

21. Miễn trừ

Việc không thực thi bất kỳ quy định nào được nêu trong các Điều khoản dịch vụ này và bất kỳ Thỏa thuận nào, hoặc không thực hiện bất kỳ tùy chọn nào để chấm dứt, sẽ không được hiểu là từ bỏ các quy định đó và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều khoản và Điều kiện này hoặc của bất kỳ Thỏa thuận hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc quyền sau đó để thực thi từng và mọi điều khoản.

22. Ngôn ngữ

Các Điều khoản dịch vụ này sẽ được giải thích và hiểu hoàn toàn bằng tiếng Việt. Tất cả các thông báo và thư từ sẽ được viết riêng bằng ngôn ngữ đó.

23. Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản dịch vụ này, cùng với tuyên bố về quyền riêng tưchính sách cookie của chúng tôi , cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và NAHAVAN liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

24. Cập nhật các Điều khoản dịch vụ này

Chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản dịch vụ này theo thời gian. Bạn có nghĩa vụ kiểm tra định kỳ các Điều khoản và Điều kiện này để biết các thay đổi hoặc cập nhật. Ngày được cung cấp ở phần đầu của các Điều khoản dịch vụ này là ngày sửa đổi mới nhất. Những thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực khi những thay đổi đó được đăng lên trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đăng các thay đổi hoặc cập nhật sẽ được coi là thông báo về việc bạn chấp nhận tuân theo và bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này.

25. Lựa chọn luật và quyền tài phán

Các Điều khoản dịch vụ này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án Việt Nam. Nếu bất kỳ phần hoặc quy định nào trong các Điều khoản dịch vụ này bị tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện là không hợp lệ và/hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành, thì phần hoặc quy định đó sẽ được sửa đổi, xóa và/hoặc thực thi ở mức tối đa cho phép để có hiệu lực cho mục đích của các Điều khoản dịch vụ này. Các điều khoản khác sẽ không bị ảnh hưởng.

26. Thông tin liên hệ

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi NAHAVAN. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về các Điều khoản dịch vụ này thông qua trang liên hệ của chúng tôi.